Sluitende begroting Altena, onzekerheid over toekomstbeeld

3 oktober 2023, 20:10


Lokaal Nieuws

ALTENA – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena legt een sluitende begroting voor aan de gemeenteraad voor het jaar 2024. Het college geeft de raad mee om extra behoedzaam om te gaan met de financiën.

De onzekerheid over overheidsfinanciën in de komende jaren is groot, met een voorzien tekort vanaf het jaar 2026. Wethouder financiën Hans Tanis is tevreden over de komende begroting, maar benadrukt ook om realistisch te zijn: “We zijn blij om weer een sluitende begroting te kunnen voorleggen. We kunnen ons zo blijven inzetten om ambities te halen. Tegelijkertijd is het financiële toekomstbeeld onzeker. Daar maken we ons zorgen over. We moeten dus extra behoedzaam omgaan met onze inkomsten en uitgaven.” De omvang van de begroting 2024 is 164 miljoen euro.

Vasthouden aan de ingezette koers

Het college houdt koers op grote maatschappelijke vraagstukken met programma’s als armoede, wonen, vitaliteit en opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in grotere thema’s als het beleid rondom gemeentelijke accommodaties zoals dorpshuizen, en de manier waarop we omgaan met het onderhoud van sportvelden. Ook jeugdzorg is een aandachtsgebied waarvan de kosten lastig te ramen zijn, maar waarvan zeker is dat kosten verder stijgen.

Kosten voor inwoner dempen

Door inflatie zijn kosten voor inwoners en bedrijven gestegen. Het college stelt de gemeenteraad van Altena voor om stijging van de lokale belastingen zoveel mogelijk te beperken. Voor de heffingen zoals onroerende zaakbelasting en rioolbelasting is het voorstel een stijgingspercentage toe te passen van 3%, gelijk aan de inflatiecorrectie.

Financiële onzekerheid vanaf 2026

Vanaf 2026 worden alle gemeenten in Nederland geconfronteerd met financiële onzekerheid. Oorzaak daarvan is dat het Rijk de gemeenten minder geld geeft om taken uit te voeren. Op dit moment vindt daarover landelijk overleg plaats met het Rijk. Gemeente Altena voorziet in 2026 en 2027 een tekort van ongeveer 5 miljoen euro. Het college komt volgend jaar ook met concrete voorstellen om dit tekort terug te brengen. Op 7 november is het debat over de begroting in de gemeenteraad en wordt deze definitief vastgesteld.