Motie Schuldhulpmaatjes aangenomen door de volledige gemeenteraad

15 november 2022, 18:25


Lokaal Nieuws

ALTENA – Afgelopen dinsdagavond diende de ChristenUnie Altena samen met Progressief Altena en de SGP een motie in om te komen tot meer inzet van schuldhulpmaatjes.

Door de steeds hoger wordende lasten als gevolg van de energiecrisis dreigen steeds meer mensen in de financiële problemen te komen. Deze financiële problemen hebben grote gevolgen voor iedereen die hiermee te maken krijgt. Er is veel schaamte. Schuldhulpmaatjes gaan als vrijwilliger, zonder te oordelen, gewoon met mensen aan de slag om weer financieel orde op zaken te stellen. Laagdrempelige ondersteuning door bijvoorbeeld ervaringsdeskundige, kan voor deze mensen het verschil maken. Een effectieve en concrete hulpverlening in de vorm van Schuldhulpmaatje is in veel andere gemeenten, in samenwerking met kerken, verenigingen en bedrijven, al heel succesvol.

In de motie wordt het college opgedragen om te onderzoeken op welke manier het initiatief Schuldhulpmaatjes en/of ervaringsdeskundigen effectief kan worden ingezet in Altena. Men wil dat de raad hier voor 1 april 2023 over geïnformeerd wordt en, zo nodig, een financieel voorstel doet voor de uitvoering. Daarnaast gaan de ChristenUnie, Progressief Altena en de SGP ervanuit dat het college de uitvoering van dit initiatief vervolgens voortvarend ter hand neemt en snel over gaat tot de werving en scholing van vrijwilligers om Schuldhulpmaatje te worden. Deze motie werd uiteindelijk gesteund door de volledige raad en het college gaf al aan dit een goed idee te vinden.