Verkeersvisie Hank: Op weg naar een leefbaarder dorp

4 februari 2022, 13:36


Lokaal Nieuws

HANK – De Verkeersvisie Hank is af. Samen met de raad, inwoners, bedrijven en belangenverenigingen en de gemeente is de afgelopen tijd gewerkt aan deze visie. Hierdoor is een aanpak voor de toekomst van het verkeer in Hank samengesteld.

In 2021 zijn alle betrokkenen uitgenodigd om mee te denken over de bestaande en te verwachten verkeersproblemen en de mogelijke oplossingen. Met deze input is deze visie tot stand gekomen. Wethouder Hans Tanis is trots op de inbreng vanuit de inwoners en bedrijven uit Hank en blij met het resultaat van de Verkeersvisie Hank: ”Verkeersonveiligheid is vaak een gevoel. Samen met meten en elkaar spreken zijn we tot een aanpak gekomen waar Hank trots op kan zijn en waardoor de verkeersveiligheid verbetert. Door verkeer dat niet in de kern hoort te bewegen om buitenom te rijden wordt het veiliger. Ook door aanpassingen zoals extra fietspaden bereiken we dat we, ondanks de toename van het verkeer en de aanwezigheid van de A27, toch een veiliger en leefbaarder Hank krijgen. Ik wil iedereen die met ons hieraan gewerkt heeft hartelijk danken.”

Hans Tanis geeft aan: “Uiteraard duurt het nog een forse tijd voordat de diverse maatregelen daadwerkelijk zijn uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed plan. Daarna kan inspraak plaatsvinden en kan de raad tot vaststelling van de definitieve plannen en het beschikbaar stellen van budgetten overgaan. Tot die tijd monitoren wij de situatie in de kern Hank nauwlettend.”

In de kern Hank is op het gebied van verkeer, verkeersveiligheid, overlast en leefbaarheid veel aan de hand. Door Hank rijdt veel (zwaar) verkeer. Dat zorgt voor een minder goede oversteekbaarheid van onder andere de Jachtsloot en de Kerkstraat, mogelijke andere verkeersonveilige situaties, maar ook voor geluid- en trillingsoverlast. Veel verkeer rijdt ook te hard. De Kurenpolder Recreatie zorgt voor veel verkeer door Hank, dat toeneemt als in de komende jaren de Kurenpolder Recreatie groeit. Bij files op de A27 vormt de route door Hank ook een alternatief voor het sluipverkeer. De toekomstige verbredingswerkzaamheden van de A27 zorgen ook voor overlast. Ook de verplaatsing van de zuidelijke aansluiting op de A27 richting provinciale weg (N283) zorgt voor een andere verkeersafwikkeling en daarmee grotere hoeveelheden verkeer in de kern Hank.

Het verkeer neemt in de toekomst toe door allerlei ontwikkelingen. Het inwoneraantal groeit, de Kurenpolder Recreatie groeit en het autoverkeer maar ook het vracht- en landbouwverkeer neemt toe. Als rond 2030 de A27 verbreed is, neemt het sluipverkeer af omdat er minder files zijn. De Kerkstraat/Jachtsloot wordt de belangrijkste toegangsweg/uitvalsweg voor de kern Hank. Dit zal een negatieve invloed op de verkeersveiligheid hebben. Voor fietsers worden routes in de kern en naar de Kurenpolder, waar naast Kurenpolder Recreatie ook diverse (sport)verenigingen hun accommodatie hebben, onveiliger door de toegenomen verkeersdrukte.

Met de belanghebbenden is in 2021 gesproken over oplossingsrichtingen en (on)mogelijkheden om de kern Hank verkeersveiliger te maken. Behalve alert zijn bij autonome ontwikkelingen is een pakket dat bestaat uit een zestal maatregelen samengesteld om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren: Herinrichting van de Kerkstraat, sluipverkeer Buitendijk tegengaan, een fietspad aan de Jachtsloot, een fietspad aan de Nathalsweg, een route buitenom en een fietspad aan de Kurenpolderweg west.