Tijdelijke stop vergunningen voor afwijking bestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten

4 februari 2022, 13:47


Lokaal Nieuws

ALTENA – De gemeenteraad van Altena heeft het besluit genomen dat er een tijdelijke stop komt op vergunningen voor afwijkingen van bestemmingsplannen voor het huisvesting arbeidsmigranten.

Dit besluit heeft de gemeenteraad genomen in de gemeenteraadsvergadering van 1 februari. Het tijdelijk stopzetten geldt tot definitieve besluitvorming door de raad over nieuw beleid rond de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeenteraad heeft medio 2021 het beleid over de huisvesting van arbeidsmigranten ingetrokken en heeft het college gevraagd om een aangepaste versie van het beleid voor te bereiden. Voor de raad was het van belang om een maximumaantal huisvestingsplaatsen in het gemeentelijk beleid terug te zien. Dat was nog niet zo. Bovendien is gebleken dat het beleid niet duidelijk maakte dat het aantal gehuisveste arbeidsmigranten op een locatie in verhouding moet staan tot de grootte van de dorpskern in de omgeving. Dit zijn twee aspecten die in het nieuwe beleid zouden moeten worden geregeld. Vanwege deze opdracht van de raad heeft het college de raad onlangs voorgesteld om beleidsregels voor te bereiden op grond waarvan een beperkt aantal huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten binnen de gemeente mag worden toegestaan.

Het doel van de beleidswijziging is om te zorgen voor een gereguleerd, kwalitatief hoogwaardig aanbod aan huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten. Om te voorkomen dat het doel niet kan worden behaald, is het van belang om nu even een pas op de plaats te maken. Dat betekent dat er in beginsel geen nieuwe afwijkingen van het bestemmingsplan voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden toegestaan. Op termijn zal hier wel weer ruimte voor zijn, maar eerst moet de raad een besluit nemen over de voorwaarden waaronder deze nieuwe ontwikkelingen kunnen worden toegestaan en in het bijzonder over het maximumaantal. Als de raad daartoe besluit, krijgen alle initiatiefnemers vervolgens een eerlijke kans om in aanmerking te komen voor een vergunning. De gemeente heeft de haar bekende initiatiefnemers hierover geïnformeerd.