College stemt in met de plannen voor aardgasvrij Altena

25 september 2021, 05:52


Lokaal Nieuws

ALTENA – Het college van burgemeester en wethouders van Altena heeft ingestemd met de concept-Warmtevisie. In de visie staat de route naar een aardgasvrij Altena.

Het plan is opgesteld samen met inwoners, ondernemers, organisaties, woningcorporaties en netbeheerder Enexis. De conceptvisie gaat nu naar de gemeenteraad. De raad kan wensen en bedenkingen op de plannen aangeven. In Nederland zijn doelen vastgesteld om de uitstoot van CO2 te verminderen. In het Klimaatakkoord zijn daarover afspraken gemaakt. Eén van die afspraken is dat alle gebouwen in Nederland voor 2050 van het aardgas af zijn. Dat betekent dat we onze huizen op een andere manier gaan verwarmen en op een andere manier gaan koken en douchen.

In een Warmtevisie moeten alle gemeenten in 2021 aangeven hoe ze aardgasvrij worden. “De Warmtevisie een belangrijke stap naar hoe we samen werken aan de overgang van aardgas naar duurzame energiebronnen”, zegt wethouder Duurzaamheid Roland van Vugt. “Een opgave die Altena realistisch aanpakt. Draagvlak en betaalbaarheid zijn daarbij heel belangrijk. We beginnen bij woningisolatie, omdat we daarmee een eerste grote stap maken. En natuurlijk werken we bij deze opgave nauw samen met inwoners en woningcorporaties.”

Warmtetransitie
Het grootste deel van de woningen in Altena is nog aangesloten op het gasnet, zo’n 22.000 woningen. Hiervan zijn ongeveer 5000 woningen van woningcorporaties. “Altena kiest voor een stapsgewijze aanpak; tot 2030 concentreren we ons op het isoleren van 3000 woningen tot minimaal energielabel B. Dat is nodig om de overstap naar aardgasvrij te maken. Bovendien besparen we hiermee al veel aardgas. Tegelijk kijken we naar kansen om waar mogelijk al huizen op een andere manier te verwarmen. Na 2030 zetten we in op het daadwerkelijk aardgasvrij maken van woningen”, aldus het persbericht van de gemeente.

Inspelen op veranderingen
De warmtevisie ligt niet voor 30 jaar vast. Iedere 5 jaar worden de plannen opnieuw bekeken. Zijn er nieuwe ontwikkelingen of technieken? Nieuwe inzichten of ervaringen?

Alternatieven voor aardgas
In Altena zijn verschillende alternatieven mogelijk. Bijvoorbeeld woningen collectief aansluiten op een lokaal warmtenet, of een individuele oplossing in de vorm van all-electric, bijvoorbeeld met een warmtepomp. In wijken met veel historische gebouwen en in buitengebieden zijn deze oplossingen lastig of erg duur. Dan kan biogas of waterstofgas een optie zijn. Dat is tot 2030 niet realistisch omdat deze duurzame gassen te duur en niet voldoende beschikbaar zijn. Altena gebruikt de periode tot 2030 om te leren en kennis op te doen over technieken. Om Altena uiteindelijk aardgasvrij te maken is een mix van oplossingen nodig.

Haalbaar en betaalbaar
De omslag naar een aardgasvrij Altena lukt alleen als die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Tijdens bijeenkomsten met inwoners kwam dit punt vaak naar voren. Gemeente Altena: “We hebben per buurt gekeken welk alternatief mogelijk is tegen de laagste maatschappelijke kosten. Ook zijn kansrijke buurten benoemd die technisch gezien geschikt zijn om als eerst van het gas af te gaan. We maken in deze visie echter nog geen definitieve keuze voor buurten waar we voor 2030 aan de slag gaan met verduurzamen. We vinden het belangrijk dat er eerst draagvlak is in een buurt.”

Buurtplannen
Als de gemeenteraad de Warmtevisie eind dit jaar vaststelt, wordt in 2022 nagegaan welke buurten willen en kunnen beginnen met verduurzamen. Samen met die buurten en betrokken partijen worden buurtuitvoeringsplannen gemaakt. Daarbij richt de gemeente zich tot 2030 op isoleren. Wel wordt een doorkijkje gemaakt naar maatregelen voor het aardgasvrij maken van de woningen. Doel is om tot 2030 met maximaal drie buurt uitvoeringsplannen te maken en deze uit te voeren. De eerste aardgasvrije wijken worden pas na 2030 verwacht. Naast deze intensieve plannen blijft de gemeente Altena woningeigenaren ondersteunen met voorlichting en hulp, onder andere via het energieloket AltenaWoontSlim.

Besluitvorming
Het college legt de Warmtevisie voor aan de gemeenteraad die hier uiteindelijk over besluit. De raad vergadert over de Warmtevisie tijdens de Altenaronde op 5 oktober. Besluitvorming vindt plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2021. Alle vergaderingen zijn openbaar en live te volgen of terug te kijken via altena.raadsinformatie.nl. Meer informatie over de Warmtevisie is te vinden op gemeentealtena.nl/aardgasvrij. Donderdagavond 28 oktober is er een online informatieavond. Aanmelden kan via gemeentealtena.nl/aardgasvrij.