Principeakkoord over tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering in Brabant

6 juli 2021, 21:19


Lokaal Nieuws

REGIO – Deze week hebben de gezamenlijke jeugdzorgregio’s en Gecertificeerde Instellingen in Noord-Brabant een principeakkoord bereikt over de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Dit is goed nieuws, aangezien er al langer overleg liep tussen gemeenten en Gecertificeerde Instellingen over kostendekkende tarieven voor de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen. Omdat een eerder uitgevoerd kostprijsonderzoek helaas geen oplossing bood, hebben de partijen begin 2021 gezamenlijk advies gevraagd aan de Jeugdautoriteit. Dit heeft geleid tot een akkoord, wat momenteel ter goedkeuring ligt bij de Brabantse gemeenten.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Instellingen die in opdracht van de gemeente jeugdbescherming en jeugdreclassering uit willen voeren, moeten gecertificeerd zijn. De Jeugdautoriteit heeft onderzoek gedaan naar het landelijke beeld van tarieven voor Gecertificeerde Instellingen en heeft de Brabantse regio’s geadviseerd hierbij aan te sluiten. Deze rapportage is door de Brabantse regio’s serieus genomen waarna er is uitgegaan van de gemiddelde tarieven in Nederland, aangevuld met toeslagen voor risicodekking en innovatie. Dit betekent een verhoging van de tarieven met ongeveer 7% voor 2020 en 9% 2021. De bestuurlijke vertegenwoordiging van de Brabantse jeugdzorgregio’s en de Gecertificeerde Instellingen hebben dit advies overgenomen.