Grote dijken-oefening hoogwater op zaterdag 14 december

29 november 2019, 20:07


Regio Info

REGIO – Hoogwater op de grote rivieren is niet denkbeeldig. Deze winter is het 25 jaar geleden dat het rivierwater zo hoog tegen de dijken stond dat mensen huis en haard moesten verlaten.

Sindsdien is er veel veranderd. Wat blijft, is de dijkbewaking. Op 14 december 2019 oefenen zo’n 300 vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland een situatie van bedreigend hoogwater op de grote rivieren. Dijkwachten zullen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen. Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze schades worden gemeld aan de zes dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen.

De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief. Bewoners die in de buurt van een ‘zogenaamde schade’ wonen, worden door het waterschap vooraf op de hoogte gesteld van de oefening. Ook de gemeenten en de hulpdiensten zijn op de hoogte.

Door regelmatig te oefenen op noodsituaties is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt. Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, en nog eens ruim 500 kilometer polder- en zomerkades. Om in tijden van storm, hoogwater en extreme neerslag of juist droogte dijken te inspecteren, staat een dijkleger paraat van ruim 300 mensen.

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen en tegelijk de best beveiligde delta ter wereld. In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater hoog tegen de dijken stond. De dreiging was zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Sindsdien kwam er in de uiterwaarden Ruimte voor de Rivier. Dijken werden verlegd en versterkt. We organiseren water- en crisisbeheer nu anders: waterschappen fuseerden en professionaliseerden, de veiligheidsregio’s werden gevormd.

Het werk is nooit klaar. Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Vele dijkwerkers zetten zich dagelijks met passie en trots in omdijken te versterken. Samen zorgen we voor onze dijken.