Nieuw subsidiebeleid Altena: Wat zijn de uitgangspunten?

23 oktober 2019, 18:29


Lokaal Nieuws

ALTENA – ‘Verenigingen doen al heel veel als aanvulling op de normale activiteiten en moeten niet worden overvraagd’ is een van de veel gehoorde uitspraken tijdens een eerdere bijeenkomst over het toekomstige subsidiebeleid voor Altena. Wat gaat dat voor uw organisatie betekenen?

De uitgangspunten werden met een ruime afvaardiging van verenigingen, stichtingen en andere betrokkenen besproken tijdens een bijeenkomst op Golfpark Almkreek. Er komt een stuurgroep met een brede afvaardiging uit het verenigingsleven die gaat meedenken over het nieuwe subsidiebeleid per 1 januari 2021. Dinsdag 29 oktober zal de uitkomst van de bijeenkomst worden besproken in een openbare Altenatafel waarna de gemeenteraad zich kan buigen over het harmonisatieproces. Uiteindelijk is het doel om met elkaar te komen tot een nieuw subsidiebeleid voor de gemeente Altena.

Aan de hand van diverse thema’s zijn de uitgangspunten bepaald. De ruim 160 aanwezige personen gaven veel input. Een van de doelen is om het aanvragen van subsidie te vereenvoudigen. Ook is samenwerking belangrijk tussen diverse partijen. Voor verenigingen met leden is het wenselijk te komen tot een basissubsidie (ledensubsidie) en eventueel aanvullende waarderingssubsidie voor de aanvullende activiteiten met een maatschappelijk doel.

Maatschappelijk effect

De gemeente verstrekt subsidie om activiteiten georganiseerd door inwoners en verenigingen te ondersteunen. Deze activiteiten moeten altijd gericht zijn op maatschappelijke meerwaarde.

Inclusieve samenleving

De gemeente Altena staat voor een samenleving waarbij iedereen mee kan doen. Een inclusieve samenleving dus, met oog voor de zwakkeren. Binnen het subsidiebeleid moet daarom specifieke aandacht zijn voor deze doelgroep. We willen juist hen stimuleren om zich te binden aan een sociaal verband door middel van bewegen, sport, cultuur en/of educatie.

Duurzame exploitatie

Een groot deel van de accommodaties in Altena ontvangen subsidie. Ofwel voor het onderhoud en de exploitatie van het gebouw, ofwel voor de activiteiten die er plaatsvinden. Binnen de harmonisatie subsidiebeleid richt de gemeente zich op de maatschappelijke activiteiten die plaatsvinden in accommodaties. Hierbij kijkt men naar het duurzame effect van de activiteiten, de waarde voor de kern en het toewerken naar een duurzame en gezonde exploitatie. De subsidiëring van onderhoud en beheer van de gebouwen wordt meegenomen in de ontwikkeling van strategisch vastgoedbeleid.

Krachtige inwoners

Talentontwikkeling, ruimte voor (top)talent en ondernemerschap vind de gemeente erg belangrijk. Ook samenwerking staat hoog in het vaandel. Het is belangrijk dat verenigingen, organisaties en inwoners de gemeente weet te vinden maar het is minstens even belangrijk dat zij elkaar weten te vinden. Als men elkaar weet te vinden en samenwerkt volgt, vaak als vanzelf, kruisbestuiving.

Wederkerigheid

De gemeente mag iets terug verwachten voor de subsidie die zij verstrekt. Om deze waarde te stimuleren wil men toe naar een meer projectgericht subsidiebeleid. Dit betekent dat er meer gerichte subsidieverstrekking zal plaats vinden voor projecten en activiteiten.

Daarnaast is ruimte gewenst voor extra stimuleringssubsidie wanneer projecten en ideeën meerwaarde hebben bovenop de reguliere activiteiten en een maatschappelijk effect hebben bovenop de reguliere activiteiten.

Kernbudgetten

Om de veelzijdigheid van de 21 kernen kracht bij te zetten werkt de gemeente Altena met kernbudgetten. Uitgangspunten van de kernbudgetten zijn dat de regie hierover zoveel als mogelijk bij de dorpen komt te liggen en dat het ‘regelarm’ moet zijn.

Vereenvoudiging

Gemeente Altena wil toe naar een systeem van subsidieregelingen dat overzichtelijker is voor zowel aanvragers als de gemeentelijke organisatie. Hiermee moet de werkdruk worden verlaagd die samenhangt met de subsidieverstrekking.