Excursie in het Pompveld over aanleg van nieuwe natuur

29 september 2019, 14:23


Regio Info

BABYLONIËNBROEK/ALMKERK – Op zaterdag 12 oktober organiseert Brabants Landschap in samenwerking met Waterschap Rivierenland en Van der Plas Civiel een excursie in het Natura2000-gebied Pompveld en Andelsch Broek in Babyloniënbroek.

Hier wordt gewerkt aan versterking en uitbreiding van de natte natuurwaarden. De werkzaamheden zijn ongeveer halverwege. Naar verwachting worden ze eind van dit jaar afgerond. De excursie is de gelegenheid om alles te horen over het hoe en waarom van deze nieuwe natuur in aanleg. De start is om 13.30 uur vanaf de nieuwe parkeerplaats aan de Lage Oldersdijk in Almkerk. Belangstellenden dienen zich aan te melden via www.brabantslandschap.nl/activiteiten.

Een belangrijke en in het oog springende maatregel is het omleggen van de hoofdwatergang die nu nog een scheiding vormt tussen Andelsch Broek en Pompveld. Het brede ‘kanaal’ wordt langs de oostzijde van het gebied gelegd, waardoor het leefgebied van vissoorten als bittervoorn en grote modderkruiper vergroot wordt. Ze kunnen ook profiteren van de aanleg van nieuwe sloten met natuurvriendelijke oevers. Hierbij wordt het oude slotenpatroon van vóór de ruilverkaveling als uitgangspunt genomen.

Visvriendelijk

Om de verspreiding van vissen in het gebied te bevorderen, worden veel verbeteringen aangebracht. Stuwen en pompen, die voor vissen niet te passeren zijn, verdwijnen. Waar ze nog wel zijn, krijgen ze een vispassage. Er wordt zelfs een visvriendelijk vijzelgemaal geplaatst, uniek in de regio. Waar mogelijk worden zonnepanelen toegepast voor de werking van de pompen en stuwen.

Recreatie

Voor bezoekers aan het Pompveld en Andelsch Broek komen er nieuwe recreatieve voorzieningen, zoals een parkeerplaats langs de Lage Oldersdijk, een uitkijkpunt en uitbreiding van de huidige routes. Op www.brabantslandschap.nl/actueel/werk-in-uitvoering/pompveld is meer informatie te vinden over het project.