Werkendam subsidieert bijna 3 miljoen in 2018

WERKENDAM – In 2018 kent Gemeente Werkendam bijna 3 miljoen euro subsidie toe aan lokale verenigingen en instellingen. Alle ingediende verzoeken zijn opgenomen in het ontwerp-subsidieprogramma Lokaal Sociaal Beleid 2018.

Door de komende herindeling is dit het laatste subsidieprogramma van de gemeente Werkendam. Het Subsidieprogramma 2018 is in te zien via www.werkendam.nl/subsidie2018. Verenigingen en instellingen die het niet eens zijn met het subsidiebedrag dat voor hen is opgenomen, kunnen van 11 september tot 1 oktober 2017 hun zienswijze inbrengen. Het college van burgemeester en wethouders neemt in oktober een beslissing over de ingekomen reacties en stelt het subsidieprogramma 2018 definitief vast. Pas als de gemeenteraad in november de begroting 2018 vaststelt, worden de ramingen in het subsidieprogramma definitief.

In het Subsidieprogramma 2018 raamt de gemeente Werkendam opnieuw € 1,00 per inwoner (afgerond € 26.000,00) Werkendams Aanmoedigings en Stimulerings-geld (WAS-geld). Met dit geld kan er een bijdrage worden geleverd aan lokale initiatieven die de participatie en zelfredzaamheid van de inwoners bevorderen. Ook is ervoor gekozen de post Incidentele subsidies te verhogen tot € 17.600,00. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om flexibel in te spelen op het ondersteunen van activiteiten die gaande een subsidiejaar ontstaan.