Bundeling natuurwaarden en waterberging

ANDEL/BABYLONIENBROEK – Meer ruimte om wateroverlast door extreme hoosbuien te beperken en tegelijk de natuur vooruit helpen. Dat doen Waterschap Rivierenland en eigenaar Brabants Landschap samen in natuurgebied Andelsch Broek – Pompveld.

Begin april start de aanleg van een waterberging van ruim zeven hectare. Met het project dienen natuurorganisatie en waterschap verschillende doelen. Het gebied, van oudsher al een nat gebied in het land van Altena, wordt verrijkt met open water en moeras. Dat helpt de waterhuishouding bij zomerse hoosbuien, die steeds vaker worden verwacht. De nieuwe waterberging meet 21.000 m3 bij een stijging van het waterpeil van 30 centimeter. Dat is nodig om wateroverlast te beperken in onder meer de naastgelegen polder Den Duijl. De aanleg van de waterberging leidt dit voorjaar tot tijdelijke verkeersmaatregelen op en rond de Lage Oldersdijk. De waterberging is in juni gereed.

Het project versterkt ook de natuurwaarden: Andelsch Broek – Pompveld is een Europees Natura2000-gebied, onderdeel van het Natuur Netwerk Brabant en bovendien aangewezen als Natte Natuurparel. Het project moet het leefgebied verbeteren van bijzondere soorten als de bittervoorn en de kleine en grote modderkruiper. Ook worden anti-verdrogingsmaatregelen doorgevoerd. Het gebied krijgt meer variatie in landschappen: van vochtig hooiland tot essenbos en moeras. Ook voor recreatie wordt het Pompveld aantrekkelijker, wat voor Brabants Landschap van belang is want zij staat voor ‘natuur dichtbij huis’.