Zomerschouw definitief van de baan

ALTENA – Het invoeren van een zomerschouw in het Land van Heusden en Altena en de Oostwaard gaat definitief niet door. Het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland heeft hiertoe besloten.

De actie uit het maatregelenpakket die waterschap en de ZLTO opstelden naar aanleiding van de wateroverlast in augustus 2005, kon in het gebied op te weinig draagvlak rekenen. Het waterschapsbestuur ‘betreurt’ het dat het invoeren van de zomerschouw in de praktijk niet haalbaar blijkt.

Om regenbuien op te vangen moeten sloten in de polders de juiste diepte hebben en mag er niet teveel begroeiing staan. Voor de kleinere poldersloten, de zogeheten B-watergangen, zijn eigenaren van aangrenzende percelen hier verantwoordelijk voor. Eens per jaar maken zij hun deel van de watergang schoon. Dat gebeurt nu in het najaar, wanneer de gewassen van het land zijn. Door dit ook in de zomer te doen, wanneer meeste extreme buien over het algemeen vallen, wordt de afvoercapaciteit van deze watergangen op een goed moment geoptimaliseerd en is er meer ruimte om de piekbuien op te vangen. De zomerschouw zou dus een extra onderhoudsronde geweest zijn.

Via een inspraakprocedure werd het draagvlak voor het invoeren van een zomerschouw bij inwoners in het gebied getoetst. Dat leverde ruim dertig acties op, waarbij twee door respectievelijk tweehonderd en twintig personen zijn ondertekend. Op basis hiervan deed het waterschap nadere verkenningen. Zowel betrokken gemeenten als de agrarische sector bleken twijfels te hebben bij de effectiviteit van de maatregel. De uitvoering van andere maatregelen om wateroverlast als gevolg van piekbuien in de toekomst te beperken, is in volle gang.