Samenwerking in de regio blijft essentieel

GORINCHEM – De gemeenteraad van Gorinchem stemde donderdag 19 januari unaniem in met een motie waarin de samenwerking in de regio als essentieel wordt bestempeld.

De raad en het college van B&W onderstrepen hiermee dat ondanks de herindelingsdiscussies een goede samenwerking in de regio voorop staat. Gorinchem heeft per brief aan de omliggende gemeenten laten weten open te staan voor nieuwe samenwerkingsafspraken. De aanleiding voor de motie vormde de zienswijze van de gemeente Gorinchem over het rapport van de provincie Utrecht over de provinciegrens in relatie tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Raad en college van Gorinchem zijn positief over de nieuwe gemeente maar zijn van mening dat deze in de provincie Zuid-Holland moet komen te liggen. In de zienswijze van Gorinchem staat een veelheid aan argumenten waarom Gorinchem vindt dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden moet blijven samenwerken in de Zuid-Hollandse samenwerkingsverbanden. De zienswijze is te vinden op de website van de gemeente Gorinchem.