Mogelijk nieuw Pompstation voor drinkwaterwinning

HANK – Waterbedrijf Evides wil een nieuw pompstation bouwen om water uit de Bergsche Maas bij Hank te winnen voor de drinkwatervoorziening.

Het water wordt via nieuwe waterleidingen naar het spaarbekken De Gijster in de Biesbosch getransporteerd. Hiervoor zijn verschillende vergunningen nodig. Voordat besloten wordt over de bouw van het pompstation en de aanleg van de leidingen worden de effecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Werkendam heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

De Commissie adviseert in het milieueffectrapport goed te onderbouwen op basis van welke criteria de locatie voor het pompstation en de leidingen worden gekozen. Dit is belangrijk omdat het pompstation en de leidingen komen te liggen binnen het strikt beschermde Natura 2000-gebied De Biesbosch. Het ingraven van de leidingen kan bijvoorbeeld leiden tot (tijdelijke) schade aan de begroeiing en verstoring van vogels. Het rapport moet vooral duidelijk maken welke effecten op beschermde natuurwaarden kunnen optreden en welke maatregelen mogelijk zijn om dit te voorkomen.