Bijeenkomst voor gebruik van dijkpercelen 2017

TIEL – Waterschap Rivierenland geeft ook in 2017 weer dijkpercelen uit in het Rivierengebied, in totaal ruim 335 hectare. De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van veevoer en in beperkte mate voor het beweiden met schapen.

Het gaat in totaal om 30 dijktrajecten, verspreid over het hele gebied van Waterschap Rivierenland. De uitgifte gebeurt door middel van een overeenkomst voor 1, 2 of 3 jaar. De voor Waterschap Rivierenland economisch meest gunstige inschrijver krijgt het traject toegewezen. Bij gelijke inschrijving gaan belastingplichtigen van Waterschap Rivierenland voor. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten zal de gunning via loting plaatsvinden.

Uitgebreide informatie over de voorwaarden, de precieze inschrijfdata en individuele trajecten is te verkrijgen op de website van Waterschap Rivierenland. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op via uitgiftedijkpercelen@wsrl.nl. Op dinsdag 1 november 2016 vindt over deze uitgifte van dijkpercelen een inloopbijeenkomst plaats in het kantoor van Waterschap Rivierenland aan De Blomboogerd 1 in Tiel van 19.30 tot 21.00 uur.