Ruimte voor toekomstige dijkwerken vastgelegd

REGIO – Op 24 juni heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland nieuwe leggers voor dijken en kades vastgesteld. Een legger bevat informatie over de ligging, vorm, afmeting en constructie van dijken en kades.

Aanleiding om nieuwe leggers te maken is de wettelijk verplichting om aan te geven welke ruimte de dijken nodig hebben in de (verre) toekomst. Eerder werd deze ruimte ook al gereserveerd, maar was dit niet zichtbaar in de leggers. Dat is nu veranderd. In de nieuwe leggers houden we ook rekening met nieuwe inzichten ten aanzien van dijkveiligheid in het rivierengebied.

Door de wijzigingen zullen de beperkingen die gelden voor het gebruik van gronden op en rond de dijken, veranderen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bouwen. De regels rondom bouwen langs de dijken worden aangepast en dit betekent dat er in sommige gevallen minder gebouwd mag worden, maar soms ook meer. Op plaatsen waar de regelgeving voor bouwen strenger wordt, worden bestaande bouwrechten gerespecteerd. Onder voorwaarden mag er gebouwd worden. Daarmee blijven de gevolgen voor de omgeving van de dijk beperkt.

Eerder dit jaar hebben de ontwerp-leggers ter inzage gelegen. Er zijn toen 57 zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot een beperkte aanpassing van de ontwerpbesluiten, toelichting, leggers en overige bijlagen.