West-Brabant ontwikkelt regionale energiestrategie

REGIO – Gemeenten in West-Brabant ontwikkelen in een landelijke pilot een regionale energiestrategie.

Het Rijk en VNG, IPO en Unie van Waterschappen tekenden woensdag 22 juni de ‘deal pilots regionale energiestrategieën’ die deze pilot mogelijk maakt. Het rijk en de koepelorganisaties gaan regio’s ondersteunen bij het opstellen van regionale energiestrategieën. Doel van een regionale energiestrategie is om op regionaal niveau stevig in te zetten op de energietransitie, krachten in de regio nog meer te bundelen en concrete projecten te versnellen. Die versnelling is noodzakelijk om de doelen uit het energieakkoord te halen.

Cruciaal in de aanpak is de samenwerking binnen de regio, tussen bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar ook tussen de decentrale overheden en het Rijk. Door de aanpak op regionale schaal in te steken, kijken provincies, gemeenten en waterschappen gezamenlijk naar de energieopgave en het potentieel voor besparing en duurzame opwekking van energie in hun regio. De Werkendamse wethouder Machiel de Gelder is namens de West-Brabantse gemeenten trekker van dit proces. Als eerste gaan de pilotregio’s Midden-Holland, West-Brabant, Hart van Brabant, Friesland en Drechtsteden van start. Zij hebben over een jaar een uitvoeringsplan opgesteld. Tegelijkertijd treffen ook andere regio’s voorbereidingen om tot een regionale energiestrategie te komen.

Op Europees niveau is de ambitie afgesproken om in 2050 80-95% CO2 te besparen ten opzichte van 1990. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben het doel om al voor 2050 energieneutraal te zijn.