Milieueffectrapport Groote Haar nog niet compleet

GORINCHEM – De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de gebiedsontwikkeling Groote Haar in de gemeenten Gorinchem en Giessenlanden beoordeeld. Zij adviseert
het rapport op enkele punten aan te vullen.

De gebiedsontwikkeling Groote Haar bestaat uit de realisatie van een industrieterrein
van 62,5 hectare, drie windturbines en een verbindingsweg, inclusief aansluiting op de
A27. Deze ontwikkeling wordt geregeld in drie afzonderlijke bestemmingsplannen,
waarvoor één milieueffectrapport is opgesteld. De gemeenteraden van Gorinchem en Giessenlanden hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport veel informatie geeft, maar dat het rapport op een aantal onderdelen niet compleet is. Het is volgens de Commissie nodig om
beter te onderbouwen waarom dit de beste locatie is voor het industrieterrein. Daarnaast
ontbreekt in het rapport informatie over de effecten op de kwaliteit van de leefomgeving, de effecten van geluidbelasting door het industrieterrein en de effecten van industrie en windturbines op natuur en landschap. De Commissie adviseert de gemeenten de ontbrekende informatie alsnog in beeld te brengen, voordat de besluiten over de bestemmingsplannen worden genomen. De gemeenten hebben aangeven de genoemde informatie aan te vullen en deze door de Commissie te laten toetsen.